Вітаємо Вас!
Ми - дошкільний навчальний заклад №24 "Калинка"!
Чому саме Сад здійснення бажань? Тому, що в нашому садочку загадуються найсміливіші бажання і всі вони збуваються.
Хочете знати більше - заходьте до нас частіше.
Будемо раді бачити Вас на сторінках нашого сайту!

Сподіваємося кожен знайде в ньому щось цікаве для себе.18.03.14

Інклюзивна освіта

«В кожній людині є сонце, 
тільки не заважайте йому світити»
Сократ
  
Інклюзивна освіта – це  система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах дошкільного закладу.
Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими потребами у дошкільних закладах за рахунок застосування методів, що враховують індивідуальні особливості таких дітей.


У кожної дитини є потенційні можливості, їх потрібно розвивати.
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства.

Інтеграція передбачає адаптацію дитини до вимог системи, інклюзія ж полягає в адаптації системи до потреб дитини.
В інклюзивних групах діти з особливими потребами включені в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати самостійні рішення.
Головні принципи інклюзивного навчання
-         перебування дітей з певними порушеннями в  масовій дошкільній групі;
-         оволодіння нею знаннями, вміннями та навичками нарівні із здоровими однолітками;
-         соціально медико - педагогічний супровід дітей.
Інклюзивний підхід
Створення таких умов, за яких діти мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими потребами, які перебувають в масовій дошкільній групі. Водночас, усі діти в таких умовах краще адаптуються до навколишнього середовища оволодівають соціальними навичками почуваються більш самостійними потрібними в суспільстві.
Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
- завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дитини;
- однолітки відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами;
- навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей;
дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

Батьки є рівноправними партнерами та першими вихователями своїх дітей.
Найпершими, хто помічає проблеми та труднощі у розвитку дитини є батьки. Тому дуже важливо, щоб вони не зволікали, не чекали на спонтанне усунення вади, а звернулися до фахівців. Консультацію щодо раннього розвитку дитини, створення необхідних для неї умов, за необхідності - і допомогу, можна одержати у психолого-медико-психолоіїчних консультаціях. Для цього батькам не потрібно жодних направлень і дозволів. Вони можуть відвідати ПМПК з власної ініціативи. Чим раніше дитина одержить необхідну допомогу (педагогічну, психологічну, медичну), тим легше буде структура її дефекту, тим краще вона розвиватиметься.
Практика показала, що досягти мети можна лише спільними зусиллями колективу дошкільного закладу, родини, поліклініки, і не стихійно, а цілеспрямовано, планомірно. Тому важливо, щоб і вихователі, помічаючи проблеми поведінки дітей, труднощі у навчанні, радили батькам відвідати спеціалістів ПМПК. Саме вони допоможуть визначити, що спричинило труднощі чи вади у розвитку дитини, привело до проблем навчання: порадять, які умови створити у сім ї, дитячому садку; нададуть корекційну допомогу або порадять спеціальний заклад для цього.
Приймати рішення про заклад для дитини з психофізичними вадами мають батьки разом із фахівцями ПМПК.
При цьому необхідно врахувати дуже багато чинників,зокрема:
категорія аномального розвитку;
вік дитини;
конкретний клінічний діагноз;
наявність супутніх відхилень; -стан соматичного здоров я;
інтелектуальний ступінь;
особливості психічного та фізичного розвитку;
потреби та можливості дитини.
Тобто, потрібно рекомендувати заклад з урахуванням суто індивідуальних особливостей розвитку дитини та потреб родини. 
  
Інклюзія – це спосіб мислення та дії, який дає змогу кожній особі почуватися в соціумі прийнятою, цінною та захищеною.
Результати досліджень багатьох науковців засвідчують, що розумовий, емоційний і соціальний розвиток дітей з психофізичними вадами прямо залежить від позитивного ставлення до них, їх розуміння та прийняття педагогами, батьками і здоровими дітьми. Сприятливе соціальне та розвивальне середовище є однією з вихідних умов розв'язання проблем інклюзивної освіти. Тому забезпечення такого середовища -одне із завдань психолого-педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку. Педагоги дошкільного закладу мають передусім формувати позитивне ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними вадами, прийоми адекватної взаємодії, емпатії.
Ця робота здійснюється за допомогою таких методів:
- бесіда,
- переконання,
- розгляд проблемних ситуацій,
- сюжетно-рольові ігри,
- перегляд спеціально відібраних відеосюжетів.
Оскільки дитина-дошкільник - це відзеркалення сім'ї, то відповідну роботу потрібно провести і з батьками здорових дітей, формуючи у них позитивне ставлення до перебування у групі дітей з особливими потребами. 

Якщо є особлива дитина, то під неї повинна бути і програма.
Якщо особлива дитина поступає в дошкільний навчальний заклад, її вивчають всі спеціалісти, а потім складається індивідуальна програма роботи з дитиною (протягом місяця).
Для цього у дошкільному закладі створюється група психолого-педагогічного супроводу дітей, що мають обмежені можливості здоров'я. Ця група є структурним підрозділом дошкільного закладу. До неї входять методист, медсестра, практичний психолог, вчитель-логопед, вихователі.
У сферу діяльності групи психолого-педагогічного супроводу дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, входить:
-         виявлення таких дітей;
-         проведення опитування серед батьків цих дітей (чи вони хочуть, щоб їхня дитина відвідувала дошкільний заклад, чи, навпаки, щоб вона навчалася вдома);
-         здійснення патронажу родин;
-         консультаційна допомога під час проходження міської психолого-медико-педагогічної комісії;
-         обстеження і психолого-педагогічний супровід таких дітей у дошкільному закладі.
Після зарахування дитини у дошкільний заклад й укладання договору між дошкільним закладом і батьками (законними представниками) за згодою останніх члени цієї групи проводять обстеження дитини, за результатами якого складають індивідуальну програму її психолого-педагогічного супроводу. Потім вони розробляють гнучкий розклад занять з урахуванням індивідуальних особливостей та діагнозу дитини, циклограму роботи фахівців з цією дитиною.
Надзвичайно важливе значення має взаємодія з батьками. Так, члени групи повинні проводити у дошкільному закладі індивідуальні і тематичні консультації, батьківські збори, тренінги, круглі столи з обміну досвідом. У ході цих заходів батьки:
-         одержують усю необхідну інформацію про те, як реалізувати програму комплексної реабілітації, створти для дитини спокійну, доброзичливу атмосферу, правильно організувати розпорядок дня і харчування, заняття у домашніх умовах;
-         ознайомлюються з основами педагогіки і дитячої психології.
Таку роботу проводять відповідно до розробленого перспективного плану.
Група психолого-педагогічного супроводу дітей, що мають обмежені можливості здоров'я, координує діяльність усіх учасників корекційного процесу. Це дає педагогам змогу:
-         колегіально визначати загальні завдання корекційно-розвивальної роботи;
-         простежувати динаміку розвитку дітей;
-         здійснювати індивідуальну роботу з дітьми з урахуванням особливостей їхніх діагнозів;
-         забезпечувати наступність з виконання індивідуальної програми розвитку дитини у роботі всіх фахівців.
Досвід роботи свідчить, що спеціально організований корекційний освітній процес, взаємозв'язок у роботі всіх фахівців з дітьми, що мають обмежені можливості здоров'я і стикаються з труднощами у навчанні, спілкуванні, поведінці, дає позитивні результати, а саме:
-         піднімає дітей на вищі рівні розвитку;
-         розвиває особистісні якості, які дають дітям змогу адаптуватися у соціумі;

-         забезпечує підготовку дітей до школи, що не менш важливо,  тому, що на сьогоднішній день, 96% дітей йдуть до школи з вадами мовлення.